முகநூல் விருப்பம்

மந்திரங்கள்

சிவ மந்திரமும் அதன் பலன்களும்

பதிவு நாள் August 19, 2016

 
 
 
நங்சிவயநம என்று உச்சரிக்க - திருமணம் நிறைவேறும்
 
அங்சிவயநம என்று உச்சரிக்க - தேகநோய் நீங்கும்
 
வங்சிவயநம என்று உச்சரிக்க - யோகசித்திகள் பெறலாம்.
 
அங்சிவயநம என்று உச்சரிக்க - ஆயுள் வளரும், விருத்தியாகம்
 
ஓம் அங்சிவாய என்று உச்சரிக்க - எதற்கும் நிவாரணம் கிட்டும்.
 
கிலி நமசிவய என்று உச்சரிக்க - வசிய சக்தி வந்தடையும்
 
ஹிரீநமசிவய என்று உச்சரிக்க - விரும்பியது நிறைவேறும்
 
ஐயும் நமசிவய என்று உச்சரிக்க - புத்தி வித்தை மேம்படும்.
 
நம சிவய என்று உச்சரிக்க - பேரருள், அமுதம் கிட்டும்.
 
உங்யுநமசிவய என்று உச்சரிக்க - வியாதிகள் விலகும்.
 
கிலியுநமசிவய என்று உச்சரிக்க - நாடியது சித்திக்கும்
 
சிங்வங்நமசிவய என்று உச்சரிக்க - கடன்கள் தீரும்.
 
நமசிவயவங் என்று உச்சரிக்க - பூமி கிடைக்கும்.
 
சவ்வுஞ் சிவாய என்று உச்சரிக்க -சந்தான பாக்யம் ஏற்படும்.
 
சிங்றீங் என்று உச்சரிக்க - வேதானந்த ஞானியாவார்
 
உங்றீம் சிவயநம என்று உச்சரிக்க - மோட்சத்திற்கு வழி வகுக்கும்.
 
அங்நங் சிவாய என்று உச்சரிக்க - தேக வளம் ஏற்படும்.
 
அவ்வுஞ் சிவயநம என்று உச்சரிக்க - சிவன் தரிசனம் காணலாம்.
 
ஓம் நமசிவாய என்று உச்சரிக்க - காலனை வெல்லலாம்.
 
லங் ஸ்ரீறியுங் நமசிவாய என்று உச்சரிக்க - தானிய விளைச்சல் மேம்படும்.
 
ஓம் நமசிவய என்று உச்சரிக்க - வாணிபங்கள் மேன்மையுறும்
 
ஓம் அங்உங்சிவயநம என்று உச்சரிக்க - வாழ்வு உயரும், வளம் பெருகும்.
 
ஓம் ஸ்ரீறியும் சிவயநம என்று உச்சரிக்க - அரச போகம் பெறலாம்.
 
ஓம் நமசிவய என்று உச்சரிக்க - சிரரோகம் நீங்கும்.
 
ஓங் அங்சிவாய நம என்று உச்சரிக்க - அக்னி குளிர்ச்சியைத் தரும்.
 
ஒரு லட்சம் தடவை சொன்னால் தான் பலன்கள் அபரிவிதமாக இருப்பதை நீங்கள் உனரலாம்!
 
 
 
 
 
 
 
 
 

நேரம் : 12:25 PM

அண்மைய செய்திகள் பெற

பார்வை

 

தற்போதைய பார்வையாளர்கள்